Säännöt

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.10.2016.

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

1 § Yhdistyksen nimi on Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. Yhdistyksestä käytetään myös lyhennettä Kopeda.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

4 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston kotitalousopettajaopiskelijoiden ja kotitaloustieteen opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä ja tukea jäsentensä opiskelija- ja ammatti-identiteetin kehittymistä.

5 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kokonaisvaltaista kehitystä sekä alaan ja opiskelijatoimintaan liittyvää edunvalvontaa ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja kannanottoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

III Jäsenyys

6 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet, kunniajäsenet sekä kannattajajäsenet.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Seniorijäsenille voidaan määrittää syyskokouksessa erillinen kannatusjäsenmaksu. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Helsingin yliopistossa kotitaloustiedettä opiskeleva henkilö, joka on maksanut jäsenmaksun.

9 § Seniorijäsen

Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen entinen varsinainen jäsen, joka on ilmoittanut kirjallisesti hallitukselle halustaan olla yhdistyksen seniorijäsen. Seniorijäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei oikeutta tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

10 § Kannattajajäsen

Yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö voi liittyä yhdistyksen kannattajajäseneksi. Kannattajajäseneltä peritään kannattajajäsenmaksu. Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei oikeutta tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin. Kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

11 § Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen tai 20 yhdistyksen varsinaisen jäsenen kirjallisesta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Esitys hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kunniajäsenen valitsemisesta on mainittava kokouskutsussa.

12 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

IV Hallinto

13 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Seniori-, kunnia- ja kannattajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsensähköpostilistan kautta. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

15 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa, jota kutsutaan myös vuosikokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
• hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
• vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa, jota kutsutaan myös vaalikokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
• valitaan edellä mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen 5-7 jäsentä sekä 0-3 varajäsentä
• valitaan muut yhdistyksen tarvitsemat virkailijat
• valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
• päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.

16 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa valittu hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 5-7 muuta yhdistyksen vaalikokouksen valitsemaa jäsentä sekä 0-3 hallituksen varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

17 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava kaikille hallituksen jäsenille. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen jäsenille avoimia.

18 § Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, joilla on siihen hallituksen erikseen myöntämä oikeus.

V Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus

19 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

20 § Tilinpäätös ja hallituksen sekä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava
toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

VI Ohjesäännöt, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

21 § Ohjesääntöjen antaminen ja niiden muuttaminen

Näitä sääntöjä voi täydentää ohjesäännöillä. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Ohjesäännöt astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty ja pöytäkirjan tarkastajat ovat allekirjoittaneet kokouksen pöytäkirjan.

22 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta yhdistys päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaessa. Kokousten välillä tulee olla vähintään 14 päivää ja sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

23 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa, vähintään 14 päivän välein ja enintään 60 päivän väliajoin pidetyissä perättäisissä kokouksissa ja jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) molemmissa kokouksissa annetuista äänistä on purkamista kannattanut. Purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.

24 § Varojen käyttö

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat purkautumisesta päättäneen
yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla Helsingin yliopistossa kotitaloustiedettä opiskelevien edunvalvonnan ja ammatti-identiteetin kehittämisen hyväksi.